Personvern Fjelltoppjakten

Personvern

Sist endret: 3. februar 2021 – English version below.

Fjelltoppjakten AS drifter nettsiden https://fjelltoppjakten.no og mobilapplikasjonen Fjelltoppjakten for iOS og Android.

Denne siden informerer deg om våre retningslinjer for innsamling og bruk av personopplysninger når du bruker vår tjeneste.

Vi bruker dataene dine til å tilby og forbedre tjenesten. Ved å bruke appen, godtar du innsamlingen og bruken av informasjon i samsvar med personvernet. Med mindre annet er definert i personvernreglene, har vilkårene som brukes i denne personvernpolitikken, de samme betydningen som i våre vilkår og betingelser.

Innsamling og bruk av data

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre brukere:

Navn, epostadresse og sted.

Brukere av appen står fritt til å bruke eget navn eller et fiktiv navn som f.eks «Turgåer» eller «Anonym».

Ved innsjekk på en fjelltopp lagres tidspunkt for innsjekk sammen med et valgfritt bilde som bruker selv kan velge å laste opp.

Brukerens navn og data om innsjekker blir tilgjengelig på brukerens profil. Denne kan også søkes opp og er synlig for andre brukere av appen. Denne informasjonen er også tilgjengelig i appens egne ledertavler. Bilder som blir lastet opp kan også bli brukt som forsidebilder for fjell.

Vi bruker også Google Analytics for å kunne analysere data om bruk slik at vi kan forbedre appen. Informasjon vi samler inn omhandler antallet ganger og når verktøy og funksjoner blir brukt i appen, altså ingen data som kan identifisere deg som person.

Vi selger ikke data til noen tredjeparter.

Tjenestetilbydere

Vi kan bruke tredjeparts tjenesteleverandører til å overvåke og analysere bruken av vår tjeneste.

Google Analytics

Google Analytics er en webanalysetjeneste som tilbys av Google som sporer og rapporterer nettstedstrafikk. Google bruker dataene som samles inn for å spore og overvåke bruken av tjenesten vår. Disse dataene deles med andre Google-tjenester. Google kan bruke de innsamlede dataene til å kontekstualisere og tilpasse annonsene i sitt eget annonseringsnettverk.

Hvis du vil ha mer informasjon om personvernpraksis fra Google, kan du gå til websiden for personvern og vilkår for Google: https://policies.google.com/privacy?hl=no

Endringer i denne personvernpolitikken

Vi kan oppdatere våre personvernregler fra tid til annen. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer ved å legge inn de nye personvernreglene på denne siden.

Vi anbefaler at du gjennomgår denne siden regelmessig for eventuelle endringer. Endringer i personvernreglene er effektive når de blir lagt ut på denne siden.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om denne personvernreglene, vennligst kontakt oss:

Ved e-post: fjelltoppjakten@gmail.com

Ved å besøke: https://fjelltoppjakten.no

English:

Privacy
Fjelltoppjakten AS operates the website https://fjelltoppjakten.no and the mobile application Fjelltoppjakten for iOS and Android.
This page informs you about our guidelines for the collection and use of personal information when you use our service.
We use your data to offer and improve the service. By using the app, you agree to the collection and use of information in accordance with privacy. Unless otherwise defined in the Privacy Policy, the terms used in this Privacy Policy have the same meaning as in our terms and conditions.
Collection and use of data
We store the following personal information about our users:
Name, email address and place.
Users of the app are free to use their own name or a fictitious name such as "Hiker" or "Anonymous".
When checking in on a mountain top, the time of check-in is saved together with an optional image that the user can choose to upload.
The user's name and check data will be available on the user's profile. This can also be searched for and is visible to other users of the app. This information is also available in the app's own dashboards. Images that are uploaded can also be used as cover images for mountains.
We also use Google Analytics to be able to analyze usage data so that we can improve the app. Information we collect deals with the number of times and when tools and functions are used in the app, ie no data that can identify you as a person.
We do not sell data to any third parties.
SERVICE PROVIDERS
We may use third party service providers to monitor and analyze the use of our service.
GOOGLE ANALYTICS
Google Analytics is a web analytics service provided by Google that tracks and reports website traffic. Google uses the data collected to track and monitor the use of our service. This data is shared with other Google services. Google may use the data collected to contextualize and customize the ads within its own advertising network.
For more information about Google's privacy practices, please visit the Google Privacy and Terms of Use Web site: https://policies.google.com/privacy?hl=en
CHANGES IN THIS PRIVACY POLICY
We may update our privacy policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new privacy policy on this page.
We recommend that you review this page regularly for any changes. Changes to the Privacy Policy are effective when posted on this site.
CONTACT US
If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us:
By e-mail: fjelltoppjakten@gmail.com
By visiting: https://fjelltoppjakten.no